Header Over Ons

Cursus- en workshopvoorwaarden | Van Ingen Photographics

1. Aanmelding

Aanmeldingen dienen schriftelijk te geschieden door inzending van een volledig ingevuld aanmeldformulier. Telefonische aanmeldingen dienen alsnog via een aanmeldformulierschriftelijk bevestigd te worden. U zult definitief aangemeld zijn nadat het gehele cursustarief voldaan is.

2. Kosten en Betaling

De cursustarieven staan vermeld in onze informatie. Deze tarieven zijn inclusief BTW.De betaling dient vóór de aanvang van de cursus voldaan te zijn. Na ontvangst van het door u ingevulde aanmeldformulier ontvangt u een factuur. Door het overmaken van het volledige, op de factuur vermelde cursustarief zult u definitief aangemeld zijn.

3. Annuleringen

Indien een cursus binnen een termijn van 7 dagen voor aanvang wordt geannuleerd, wordt 25% van het cursusbedrag berekend als reserveringskosten. Indien een cursus na deze termijn wordtgeannuleerd, of indien de cursist niet komt opdagen wordt 100% van het cursusbedrag berekend. In onderling overleg is het mogelijk om deelname aan een cursus te verschuiven naar een volgende datum. Annuleringen en verschuivingen kunnen alleen schriftelijk worden opgegeven en dienen voor bovengestelde termijnen in bezit te zijn van van Ingen Photographics.In geval van bijzondere omstandigheden kan van Ingen Photographics in positieve zin afwijken van deze regeling, na beoordeling van van Ingen Photographics.

4. Deelnemersaantal

Om didactische redenen wordt per te geven cursus een maximum gesteld aan het aantal deelnemers. Bij overschrijding van dit maximum zal aan diegenen, die als laatste hun inschrijving schriftelijk hebben bevestigd, een alternatieve datum worden voorgesteld. Alsdatum van bevestiging wordt genomen de datum van aanmelding zoals vermeld op het aanmeldformulier.Van Ingen Photographics behoudt zich het recht voor om cursussen, waarvoor onvoldoende inschrijvingen zijn af te gelasten.

5. Verhindering

Van Ingen Photographics zal al het redelijke in het werk stellen om de cursussen door te laten gaan. Van Ingen Photographics zal evenwel niet aansprakelijk zijn indien haar cursussen geen doorgang vinden om redenen welke buiten haar invloedssfeer liggen.

6. Aansprakelijkheid

Van Ingen Photographics is nooit verantwoordelijk voor geleden schade als gevolg van foute informatie of onjuiste vermeldingen in reclame materiaal van van Ingen Photographics zelf ofvan zijn opdrachtgever (lees: Fotovakhandelaar).

7. Geschillen

Op alle door van Ingen Photographics geleverde diensten is het Nederlandse recht van toepassing. Bij klachten of geschillen zal er overleg plaatsvinden tussen consument en van Ingen Photographics om een passende oplossing voor de klacht of het geschil te vinden. De consument zal van Ingen Photographics een redelijke termijn en gelegenheid geven om de consument een passende oplossing te bieden. In het geval dat alle betrekking hebbende partijen niet tot een overeenstemming kunnen komen, kan van Ingen Photographics nooit verplicht worden tot een grotere restitutie dan het totaal van het op de factuur vermelde curcursustarief zoals betaald door consument.

8. Auteursrecht

Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins vermenigvuldigd. Het maken van opnamen in beeld en/of geluid van een cursus (of gedeelte ervan) is uitdrukkelijk verboden. Het is de cursist met name niet toegestaan de tijdens de cursus gebruikte softwareproducten of gedeelten daarvan te verveelvoudigen en/of ter beschikking van derden te stellen.

9. Algemeen

Door ondertekening van het aanmeldformulier verklaart de consument op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met bovengenoemde cursusvoorwaarden

Inloggen