ALGEMENE VOORWAARDEN
CURSUSSEN EN WORKSHOPS

Algemene Voorwaarden Cursussen en Workshops van Van Ingen Photographics - v 21.01

1. Aanmelding
Aanmelden voor een workshop of cursus van Van Ingen Photographics kan via onze website (aanmeldformulier), of via een e-mail. In deze mail is het vermelden van uw naam en contact gegevens noodzakelijk. Zonder deze gegevens kan een aanmelding niet in behandeling genomen worden. Telefonische aanmeldingen dienen bevestigd te worden door een e-mail, of aanmeldformulier, voorzien van uw naam en contact gegevens.

2. Facturering en Betaling
De cursustarieven staan vermeld op deze website, of worden u verstrekt via een offerte, welke u ontvangt via e-mail. Deze tarieven zijn inclusief BTW. De betaling van de cursus of workshop kan op één van de twee volgende manieren worden voldaan:
1) Betaling via betaalverzoek - Na aanmelding ontvangt u uiterlijk één week voor aanvang van de cursus of workshop via e-mail een betaalverzoek van onze kant. Deze kan worden voldaan, door op de betreffende link te klikken en het bedrag over te maken.
2) Betaling via factuur – Op verzoek is het mogelijk na aanmelding een factuur te ontvangen en de cursus of workshop te betalen door overmaking van deze factuur. Hiervoor is het aanleveren van uw volledige contact gegevens (Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, E-mailadres en telefoonnummer) noodzakelijk. Zonder deze gegevens kunnen wij geen factuur verstrekken. Het op de factuur vermelde bedrag (incl. BTW) dient bij voorkeur voor aanvang van de cursus of workshop, doch uiterlijk 30 dagen na factuurdatum, op de rekening van Van Ingen Photographics bijgeschreven te zijn, onder vermelding van het factuurnummer. Het rekeningnummer waar deze betaling naar overgeboekt kan worden, is NL71 RABO 014 39 76 265, t.n.v. Van Ingen Photographics. Van Ingen Photographics behoudt het recht om zonder opgaaf van redenen een verzoek tot overmaken via een factuur te weigeren. Deelname is dan uitsluitend mogelijk door betaling via een betaalverzoek, welke voor aanvang van de cursus of workshop voldaan moet zijn.

3. Annuleringen
Indien een cursus binnen een termijn van 2 dagen voor aanvang door de cursist wordt geannuleerd, wordt 25% van het cursusbedrag berekend als reserveringskosten. Indien een cursus na deze termijn wordt geannuleerd, of indien de cursist niet komt opdagen wordt 100% van het cursusbedrag berekend. In onderling overleg is het mogelijk om deelname aan een cursus te verschuiven naar een volgende datum. Annuleringen en verschuivingen kunnen alleen schriftelijk worden opgegeven en dienen voor bovengestelde termijnen in bezit te zijn van Van Ingen Photographics In geval van bijzondere omstandigheden kan Van Ingen Photographics in positieve zin afwijken van deze regeling, na beoordeling van Van Ingen Photographics Van Ingen Photographics zal al het redelijke in het werk stellen om een cursus of workshop te laten plaatsvinden. Bij een deelnemer aantal, waarmee het rendabel verzorgen van een cursus of workshop niet haalbaar is, behoud Van Ingen Photographics het recht deze cursus- of workshopdatum te annuleren. Aanmeldingen zullen in dat geval in overleg worden doorgeschoven naar een volgende geplande datum. Aan de annulering van een cursus of workshop door Van Ingen Photographics zijn geen andere rechten te ontlenen dan bovengenoemde. Van Ingen Photographics is nooit verantwoordelijk voor ontstane kosten, als gevolg van het annuleren van een cursus of workshop door Van Ingen Photographics

4. Deelnemersaantal
Om didactische redenen wordt per te geven cursus een maximum gesteld aan het aantal deelnemers. Voor Persoonlijke cursussen geldt daarbij het volgende: Bij overschrijding van het in de offerte genoemde maximum aantal deelnemers zal een aanpassing volgen van de factuur, waarin een nieuw totaalbedrag wordt samengesteld op basis van het aantal deelnemers. Tot vijf dagen voor aanvang van een Persoonlijk cursus is het mogelijk om het aantal deelnemers aan de gereserveerde cursus te wijzigen. Van Ingen Photographics zal dan een nieuwe offerte toesturen welke schriftelijk bevestigd dient te worden voor aanvang van de cursus. Uiteraard kan dit via e-mail.

5. Verhindering
Van Ingen Photographics zal al het redelijke in het werk stellen om de cursussen door te laten gaan. Van Ingen Photographics zal evenwel niet aansprakelijk zijn indien haar cursussen geen doorgang vinden om redenen welke buiten haar invloedssfeer liggen.

6. Aansprakelijkheid
Van Ingen Photographics is nooit verantwoordelijk voor geleden schade als gevolg van foute informatie of onjuiste vermeldingen in reclame materiaal van Van Ingen Photographics. Deelname aan een cursus of workshop geschied op eigen risico. Van Ingen Photographics is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan, of kwijtraken van apparatuur of overige eigendommen van de deelnemer. Uiteraard houdt de cursusleider rekening met de omstandigheden, maar hier zijn geen rechten aan te ontlenen. De deelnemer blijft eindverantwoordelijk voor meegebrachte apparatuur en eigendommen.

7. Geschillen
Op alle door Van Ingen Photographics geleverde diensten is het Nederlandse recht van toepassing. Bij klachten of geschillen zal er overleg plaatsvinden tussen consument en Van Ingen Photographics, om een passende oplossing voor de klacht of het geschil te vinden. De consument zal Van Ingen Photographics een redelijke termijn en gelegenheid geven om de consument een passende oplossing te bieden. In het geval dat alle betrekking hebbende partijen niet tot een overeenstemming kunnen komen, kan Van Ingen Photographics nooit verplicht worden tot een grotere restitutie dan het totaal van het cursustarief zoals vermeld op de factuur, of overgemaakt door de consument.

8. Auteursrecht
Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins vermenigvuldigd. Het maken van opnamen in beeld en/of geluid van een cursus (of gedeelte ervan) is uitdrukkelijk verboden. Het is de cursist met name niet toegestaan de tijdens de cursus gebruikte softwareproducten of gedeelten daarvan te verveelvoudigen en/of ter beschikking van derden te stellen.

9. Algemeen
Door het invullen en insturen van een formulier op de site van Van Ingen Photographics, door het via e-mail bevestigen van een aanmelding voor één van de cursussen en/ of workshops van Van Ingen Photographics, of door ondertekening of bevestiging van een door Van Ingen Photographics verstrekte offerte,verklaart de consument op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met voorgenoemde cursusvoorwaarden.